Ειδική αγωγή

Η ειδική αγωγή εστιάζει στην εξατομικευμένη μαθησιακή παρέμβαση με σκοπό να βελτιωθούν ή ακόμη και να αντιμετωπιστούν δυσκολίες μάθησης σε παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, νοητική υστέρηση και σύνδρομα όπως είναι το σύνδρομο Down, ο αυτισμός, η ΔΕΠ-Υ κτλ.

Η ειδική αγωγή εστιάζει στην εξατομικευμένη μαθησιακή παρέμβαση με σκοπό να βελτιωθούν ή ακόμη και να αντιμετωπιστούν δυσκολίες μάθησης σε παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, νοητική υστέρηση και σύνδρομα όπως είναι το σύνδρομο Down, ο αυτισμός, η ΔΕΠ-Υ κτλ. Το πρόγραμμα είναι ατομικό και η παρέμβαση ξεκινά με μία ολοκληρωμένη μαθησιακή αξιολόγηση προκειμένου να διευκρινιστούν τα ελλείμματα του μαθητή αλλά και τα σημεία στα οποία σημειώνει υψηλή επίδοση. Στη συνέχεια δομείται το εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης και η στοχοθεσία για την πρόοδο του παιδιού. Η παρέμβαση συνήθως στοχεύει στη βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας, της κατανόησης, της ορθογραφημένης γραφής, στον εμπλουτισμό της γραπτής έκφρασης, στην ενίσχυση της αφαιρετικής σκέψης αλλά και της επίλυσης μαθηματικών πράξεων.

Χρησιμοποιείται τυπικό και άτυπο υλικό μέσα από το οποίο ο μαθητής, επιλύοντας εξειδικευμένες ασκήσεις, οδηγείται προοδευτικά στην κατάκτηση της δεξιότητας που συναντά δυσκολίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε για την αξιολόγηση είτε συμπληρωματικά στην παρέμβαση.

 

Ενα παιδί χρειάζεται παρέμβαση όταν παρουσιάζει μειωμένη σχολική επίδοση η οποία δεν είναι ανάλογη με την προσπάθεια που καταβάλλει για το μάθημα στο οποίο έχει επαναλαμβανόμενες αποτυχίες.

Ποιες είναι οι πιο συνήθεις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες;

  • Δυσορθογραφία: Το παιδί δυσκολεύεται να κατακτήσει ορθογραφικούς κανόνες αν και τους έχει διδαχθεί. Αρχικά εστιάζουμε σε καταληκτικά λάθη ρημάτων, ουσιαστικών, επιθέτων, επιρρημάτων, και στη συνέχεια σε εκείνα που βρίσκονται στην αρχή ή τη μέση της λέξης.
  • Δυσαναγνωσία: Υπάρχει δυσκολία στην ανάγνωση, καθυστέρηση, κόμπιασμα στη φωνή του παιδιού, παράλειψη η αντικατάσταση λέξεων με άλλη παρόμοια, απουσία σεβασμού στα σημεία στίξης και περιορισμένη κατανόηση νοήματος.
  • Δυσγραφία: Σχετίζεται με χρήση μικρών και κεφαλαίων γραμμάτων μέσα στην ίδια λέξη, παραλείψεις αντικαταστάσεις γραμμάτων, απουσία σεβασμού ορίων τετραδίου, αδυναμία στην αντιγραφή, δυσανάγνωστα γράμματα. Ανάλογα προβλήματα παρατηρούνται και στους αριθμούς.
  • Δυσκολίες στη Γραπτή Έκφραση: Ανάλογα με την ηλικία που βρίσκεται το παιδί, συναντά δυσκολίες στην παραγωγή απλής πρότασης, παραγραφούν ή έκθεσης. Ο λόγος του δεν έχει αρχή, μέση και τέλος, αποφεύγει να χρησιμοποιεί συνδετικές λέξεις, λεξιλόγιο του επιπέδου που βρίσκεται, και πολλές φορές είναι δυσνόητο το περιεχόμενο διότι υπάρχουν ασυνταξίες και παραλείψεις.
  • Δυσαριθμησία: Το παιδί δεν έχει κατακτήσει τις τέσσερις βασικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση), έχει δυσκολίες στην εκμάθηση κανόνων, καθώς και λέξεων που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν μαθηματικές λειτουργίες. Κάνει αντίστροφες ή μεταθέσεις αριθμών, δυσκολεύεται στην επίλυση προβλημάτων και στην απομνημόνευση της προπαίδειας.
  • Δυσλεξία: Για να έχει ένα παιδί διάγνωση δυσλεξίας απαιτείται να συγκεντρώνει πολλά διαφορετικά ελλείμματα. Πιο συγκεκριμένα να συναντά δυσκολίες στην ανάγνωση, στην ορθογραφία, στη γραπτή έκφραση, στη γραφή, στις μαθηματικές πράξεις και προβλήματα, στον προσανατολισμό, στη σειροθετηση και οργάνωση, αλλά και στην πλευρίωση.